Vedtægter - NCC Nakskov Cykle Club

CVR nr. 33 23 22 76
Gå til indhold

Vedtægter

Kontakt

Vedtægter for Nakskov Cykle Club     (Kan printes - hvis du trykker her)

§ 1 Klubbens navn er Nakskov Cykle Club. Den er hjemmehørende i Nakskov, Lolland Kommune.


§ 2 Klubbens formål er at virke for cykelsportens fremme.

§ 3 Klubben er medlem af DCU tilsluttet DIF og Lolland Sportsråd.

§ 4 Klubben består af aktive medlemmer og støttemedlemmer.
Personer valgt til bestyrelsen skal være medlem af NCC samt fyldt 18 år.

§ 5 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.                    
***Kontingentet betales senest den 31. marts
Alle aktive medlemmer har adgang til klubbens faciliteter og aktiviteter.
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt.
******Medlemmer der er i kontingentrestance og ikke har reageret på 2 rykkere, betragtes automatisk som udmeldt pr. 30/9 i samme år som kontingentrestancen er opstået.

§ 6 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned og indkaldes med 7 dages varsel. **Den bekendtgøres på NCCs hjemmeside og i klubbladet.                  
Til ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indkalde så ofte den finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne ved navns underskrift forlanger det og opgiver, hvad der ønskes behandlet.
Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før dennes afholdelse.

§ 7 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den i indkaldelsen fastsatte dato.
Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning – herunder udvalgenes beretninger
3. Kassererens beretning (regnskab)
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
Formand -  vælges for 2 år på lige årstal
Kasserer -  vælges for 2 år på ulige årstal
 *Valg af bestyrelsesmedlemmer: 2 – 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på lige år og 2 – 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal.
5a.  Valg til udvalg        
6. Valg af rytterrepræsentant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§ 8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer samt bestyrelsen.

§ 9 Klubbens indre og ydre anliggender varetages af kassereren og formanden, der hver for sig kan disponere over klubbens konto. *****

Ryttere, der kører i NCC-regi skal køre i klubdragt.
Ryttere, der deltager i FÆLLESTRÆNING og ”CYKELLØB” I NCC SKAL ALTID BÆRE EN GODKENDT HJELM.

§10 Kassereren skal ved hvert møde give en oversigt over indtægter og udgifter. Kassereren skal aflægge regnskab for bestyrelsen før den årlige generalforsamling. Kassereren er pligtig til at indsætte klubbens midler i den af bestyrelsen valgte bank eller sparekasse i klubbens navn. Kassereren er pligtig til – med 8 dages varsel – at fremlægge regnskab for formanden samt til enhver tid at forevise kassebeholdningen for denne.

§11 Formanden sammenkalder bestyrelsen så ofte, han finder det nødvendigt. Formanden leder møderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

§12 Medlemmer, hvis adfærd giver anledning dertil, kan af bestyrelsen ekskluderes, dog kan en sådan eksklusion forelægges på den førstkommende generalforsamling.

§13 Foreningen kan ikke ophæves, så længe 10 medlemmer modsætter sig det. I tilfælde af klubbens ophævelse, skal klubbens materialer sælges til medlemmerne ved auktion. Pengene, der kommer ind ved dette samt klubbens andre midler skal indsættes i et lokalt pengeinstitut og henstå til borgere i Nakskov, som igen vil stifte en cykleklub. Den nystiftede klubs vedtægter skal bl.a. indeholde NCCs nuværende § 1, § 2, § 3 og § 13.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6. november 2006.

   Anny Hansen                 Kim Schou
      formand                       dirigent

* Vedtaget på generalforsamlingen den 14. nov. 2011. ** Vedtaget på generalforsamlingen den 18. nov. 2013
Formand: Anny Hansen - dirigent: Kurt Nicolaisen
***Vedtaget på generalforsamlingen den 27. okt. 2014.
Formand: Anny Hansen -  dirigent Henrik Petersen.
***** Vedtaget på generalforsamlingen den 23. oktober 2017.
Formand: Anny Hansen - dirigent Kim Schou.
******Vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 2019
Formand: Arne Larsen - dirigent Kim Schou.

Tilbage til indhold